China Emissions Working Group

 

Working Group Co-Chairs: Prof. Kebin He, Tsinghua University, 

Prof. Qiang Zhang, Tsinghua University, qiangzhang@tsinghua.edu.cn

GEIA Scientific Steering Committee Members: Prof. Yuxuan Wang and Prof. Ziang Zhang

Working Group Contact: Prof. Qiang Zhang, Tsinghua University, qiangzhang@tsinghua.edu.cn

Working Group Members


Jieying Ding

Guannan Geng

KNMI

Tsinghua University

Xin Huang

Nanjing University

Zbigniew Klimont

IIASA

Shaofei Kong

China University of Geosciences

Jun-ichi Kurokawa

NIES

Meng Li

NOAA

Jintai Lin

Peking University

Huan Liu

Tsinghua University

Xiao Lu

SUN YAT-SEN University

Zhen Qu

NCSU

Guofeng Shen

Peking University

Huizhong Shen

SUSTech

Yu Song

Peking University

Yuxuan Wang

University of Huston

Jung-Hun Woo

Kunkok University

Lin Zhang

Peking University

Yuzhong Zhang

West Lake University

Yu Zhao

Nanjing University

Bo Zheng

Tsinghua SIGS

Junyu Zheng

HKUST

Ying Zhou

Beijing University of Technology

Lei Zhu

SUSTech

 

 

Key Activities

Development of the Multi Resolution Emission Inventory for China (MIEC)

Development of Mosaic emission inventory for China

Organization of training workshops and conferences and special issue in top journals